Bağlamanın Toplumsal Cinsiyet Açısından Temsili başlıklı bu makalede, bağlama
çalgısının müzik performansındaki temsilî cinsiyet kimlikleri açısından ele alınması amaçlanmıştır.
Araştırmada toplumsal olarak bağlamaya ve bağlama icrasına yüklenen kimlik görünümü ve bu
görünümü oluşturan etmenler tarihsel, sosyal ve kültürel açıdan analiz edilmektedir. Devamını Okuyun

Özellikle cumhuriyet döneminde Türk toplumunda değişim ve gelişimler olmuş, bu değişim ve gelişimler Türk kültürünün en önemli unsurlarından olan Türk Halk Müziği kültürünü etkilemiştir. Bu çalışma ile halk
müziğinde meydan gelen değişim ve gelişimlerin halk müziği eğitimine etkileri tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla uzmanlara uygulanmak üzere yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmış ve araştırmaya gönüllü alan
uzmanlarına uygulanmıştır. Çalışmada, Edip Günay’ın “Müzik Sosyolojisi” adlı çalışmasından ayrıntılı olarak yararlanmış, kitabın araştırmaya konu olan bölümünde yer alan yönteminden faydalanılmıştır. Toplumsal yapı ve yaşayışlardaki değişim ve gelişimlerin müzik yapılarında-yaşayışlarında da bir takım değişiklere yol açtığı,
değişikliklerin eğitime yansıdığı çalışmanın sonuçlarından anlaşılmakta, Türk Halk Müziği eğitimi veren konservatuvarlar başta olmak üzere tüm mesleki müzik eğitimi veren kurumlara büyük görev ve sorumlulukların
düştüğü düşünülmektedir. Devamını Okuyun

Feminist hareket toplumsal ve siyasal alanlardan sonra kendine yazın alanında da yer bulmuştur. Genel feminist hareket edebiyat alanına kaydırılarak eril söylemli edebî metinler incelenmeye başlanmıştır. Feminizm bu gaye ile edebiyat yapıtlarına yöneldiğinde yalnız gerçek yaşamda değil, romanlarda, şiirlerde ve oyunlarda kadının aşağılandığını, “horlandığını” ve böylece ataerkil düzenin bu yoldan da desteklenip sürdürüldüğünü tespit etmiştir.Devamını Okuyun

Geleneksel müziğimiz olan Türk Halk Müziği, halkın doğumdan ölüme kadar olan yaşam süresi içerisinde, yaşanan bazı olaylarla (aşk, ölüm, gurbet, savaş, ayrılık, cinayet, sevinç, acı, vb,.) ilgili olarak duygularını, düşüncelerini melodi ile doğaçlama olarak ifade etmesi sonucu oluşmuştur. Türk Halk Müziği sözlü ve sözsüz ezgilerinin en önemli özelliği anonim olması ve yörelerine ait çalma tavrı ile icra edilmesidir. Bu anlamda, yöre ezgilerinin motifleri kendine has karakteristik özellikler gösterir. Ezgilerin melodik yapısındaki ritmik özelliklere de sahip olan motifler, makamsal yapı ve usul ile uyumlu bir şekilde ezginin yöresini ve türünü ifade ederler.Devamını Okuyun